top of page

WQM BELEIDSVERKLARING 2021

 

Het beleid van de directie is erop gericht om zo goed mogelijk aan de eisen en behoeften van haar opdrachtgevers te voldoen. Onderdeel van beleid is dat het Managementsysteem ISO 9001 op een effectieve en economisch verantwoorde wijze wordt uitgevoerd en in stand wordt gehouden. Ons managementsysteem wordt elk jaar gecontroleerd door Bureau Veritas. 

Dit betekent dat de directie zich zal houden aan alle van toepassing zijnde wet en regelgeving. Door goede invulling te geven aan de doelstellingen van het systeem, zal dit leiden tot een continu verbetering van de bedrijfsprocessen en de kwaliteit van onze dienstverleningen, alsmede de maatschappelijk verantwoorde ondernemersaspecten (MVO) hierin. Hierdoor zal onze marktpositie zich versterken en er een positieve uitstraling uitgaan naar (potentiële) opdrachtgevers. De kwaliteit van zowel de processen als de dienstverlening wordt bepaald door de inzet van directie en de bij onze processen betrokken dienstverleners. De betrokkenheid en effectieve medewerking van allen bij het invoeren en onderhouden van het systeem is dan ook van groot belang.

De directie dient doel en richting van het bedrijf waaraan zij leiding geeft met elkaar in overeenstemming te brengen. De directie behoort een goed werkklimaat te scheppen en in stand te houden, waarin de adviseurs volledig betrokken kunnen worden bij het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen. De terugkoppeling over de resultaten van het bereiken van doelstellingen dient in een Managementoverleg plaats te vinden. Dit overleg wordt minimaal tweemaal per jaar gehouden.  

Het vaststellen, begrijpen en besturen van de samenhangende werkprocessen in het kwaliteitssysteem draagt bij aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie. Daarom worden er kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld waarvan de resultaten periodiek worden gemeten en besproken.         

Het doel van het kwaliteitssysteem is om de algemene prestaties continue te verbeteren. Om dit doel te bereiken is het van belang dat de directieleden en adviseurs bijdragen leveren aan dit verbeterproces in de vorm van het melden van ideeën of zaken die niet goed zijn verlopen. De directie heeft vervolgens de taak om deze meldingen te onderzoeken en verbetermaatregelen vast te stellen, in te voeren en te evalueren. 

 

Den Haag,

 

M.E. Giesselbach

Directeur

bottom of page